Strony internetowe PSP Olbrachcice

Wniosek opiekuna prawnego o indywidualny plan nauczania (IVP- Individuální vzdělávací plán)


Rodzice uczniów będących pod opieką poradni pedagogiczno - psychologicznej (PPP) lub specjalnego centrum pedagogicznego (SPC), mogą w danym roku szkolnym wnioskować o indywidualny plan naucznia dla swojego dziecka. Wniosek (druk do pobrania w sekretariacie) należy złożyć w dyrekcji szkoły najpóśniej do 15 września.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez dyrektora, zostanie na podstawie wskazań poradni stworzony indywidualny plan nauczania, który będzie realizowany w danym roku szkolnym w okresie ważności orzeczenia ustalonym przez PPP lub SPC.
Aby przedłużyć okres ważności orzeczenia, rodzic musi poprosić o badanie kontrolne najpóśniej 2 miesiące przed ostatnim dniem jego ważności.
Wniosek o IVP - pobierz